Trang chủ CỔ ĐÔNG Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 ...

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

  • 2018-03-22 03:23:17

THÔNG BÁO

V/v Chốt danh sách cổ đông

(  Tham dự đại hội cổ đông thường niên 2018)

 

Kính gửi : Quý Cổ đông công ty cổ phẩn Phước Hoà Fico

          Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phước Hoà Fico và Nghị quyết của

Hội đồng quản trị công ty về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

          Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phước Hoà Fico thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ

chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,cụ thể :

          Ngày chốt danh sách cổ đông : 15 tháng 03 năm 2018

          Mục đích : Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

          Thời gian tổ chức đại hội : Dự kiến ngày 31 tháng 03 năm 2018 (Thời gian và chương trình cụ

thể sẽ có thông báo sau)

          Địa điểm tổ chức Đại hội : Hội trường Công ty cổ phần Phước Hòa Fico; tại trụ sở Văn phòng

Công ty, km 50 Quốc lộ 51 xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tảu.

                   Trân trọng thông báo.

                                                                                          Bà Rịa Vũng Tàu,ngày 06 tháng 03 năm 2018

                                                                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                             TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                     NGUYỄN XUÂN THẮNG

Đinh kèm: THONG BAO CHOT DANH SACH CO DONG_DHCD 2018