Trang chủ CỔ ĐÔNG Thông tin Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ...

Thông tin Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

  • 2017-04-03 08:53:20

1. Thông báo mời dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Thông báo mời dự đại hội cổ đông thường niên 2017 .pdf

2. Chương trình Đại hội 

CHUONG TRINH DAI HOI CO DONG 2017.jpg

3. Quy chế đề cử - ứng cử thành viên HĐQT, BKS

QUY CHE DE CU UNG CU HDQT BKS 2017.pdf

4. Thư đề cử, thư ứng cử HĐQT & BKS

THU UNG CU DE CU HDQT 2017.doc

5. Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

PHIEU DANG KY THAM DU DAI HOI 2017.doc

PHIEU DANG KY UY QUYEN THAM DU DAI HOI2017.doc