Trang chủ CỔ ĐÔNG Thông tin nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 ...

Thông tin nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

  • 2017-04-11 09:00:08

1. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị 

BAO CAO HOẠT DONG HDQT.pdf

2. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát

BAO CAO HOAT DONG BAN KIEM SOAT.pdf

3. Báo cáo Công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2016

CONG KHAI TAI CHINH 2016.pdf

4. Tờ trình ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 

TO TRINH UQ CHON DON VI KIEM TOAN DOC LAP.pdf

5. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

 TO TRINH PHAT HANH CO PHIEU.pdf

6. Tờ trình xin chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất tấm Panel Acotec

TO TRINH DAU TU NHA MAY PANEL ACOTEC.pdf

7. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

DU THAO DIEU LE CONG TY .docx